Bologis - bohumínská logistická
společnost, s. r. o.

Školení tzv. ostatních osob

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí ve všech druzích přeprav (silniční, železniční, letecká, námořní) stanovují povinné proškolení personálu. Podrobnosti o školeních týkajících se dopravy po silnici a železnici jsou uvedeny níže, informace o školeních pro námořní a leteckou přepravu naleznete na Poradenství v námořní a letecké přepravě.

Předpisy ADR a RID nařizují, aby ve firmách, které buď přijímají nebo dopravují nebo odesílají nebezpečné věci, byli všichni pracovníci, jejichž pracovní povinnosti se týkají těchto činností, vyškoleni o těchto předpisech podle své odpovědnosti a pracovní náplně.

Pracovníci musejí být vyškoleni předepsanou formou PŘED převzetím odpovědností. V případě, že pracovník vykonává činnosti, pro které doposud školen nebyl, smí je vykonávat pouze pod dohledem vyškolené osoby.

Školení je strukturováno jako všeobecné bezpečnostní školení, kdy musejí být pracovníci seznámeni s všeobecnými ustanoveními předpisů o přepravě nebezpečných věcí, dále jako specifické školení o konkrétních ustanoveních předpisů s ohledem na povinnosti a odpovědnosti pracovníků a s  ohledem na navazující druhy přeprav a konečně také jako bezpečnostní školení, které obsahuje rizika a nebezpečí, které představují nebezpečné věci a seznámení s bezpečnou manipulací a nouzovými postupy. Specifické školení dle předpisu RID je navíc strukturováno pro 3 kategorie zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení.

Obsahem školení jsou také specifická ustanovení proti zneužití vybraných tzv. vysoce rizikových nebezpečných věcí. Školení musí být obnovováno s ohledem na změny v předpisech, tedy zpravidla co 2 roky.

Záznamy o školeních musejí být uchovávány zaměstnavatelem a musejí být na požádání předloženy kontrolním orgánům. Jestliže školení pracovníků nebylo provedeno nebo chybí záznamy o školení, jsou tyto nedostatky ze strany kontrolních orgánu sankcionovány, a to i s ohledem na počet neproškolených osob.

Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí balených v omezených množstvích.

POZOR! UVEDENÁ ŠKOLENÍ MUSÍ ABSOLVOVAT I ZAMĚSTNANCI FIREM, KTERÉ PŘIJÍMAJÍ NEBO DOPRAVUJÍ NEBO ODESÍLAJÍ NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V TZV. OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH!

V praxi to znamená, že například firma, která je jen příjemcem nebo odesilatelem či dopravcem jakékoli látky například ve sprayi, musí zajistit výše uvedené školení svých zaměstnanců. Stejně tak příjemci nebo odesílatelé či dopravci drobných drogistických nebezpečných položek, barev, ředidel a podobně.