Bologis - bohumínská logistická
společnost, s. r. o.

Přeprava nebezpečných odpadů

Obecně platné principy

V paragrafu 13 Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb v platném znění je v odst. 1 uvedeno, že „balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy“ a v odstavci 2 je pak mimo jiné uvedeno, že „původce je povinen zajistit označení nebezpečných odpadů dle zvláštního právního předpisu“. V paragrafu 24 je pak uvedeno, že „osoby zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních předpisech“ .

Ve všech těchto případech jsou zvláštními předpisy míněny Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. v platném znění a Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí, známá pod zkratkou ADR. Pokud jsou nebezpečné odpady dopravovány po železnici, pak se jedná o Zákon o dráhách v platném znění, o Nařízení vlády č. 1 z roku 2000 a o Řád pro železniční přepravu nebezpečných věcí - RID.

Přeprava nebezpečných odpadů má tedy oproti přepravě tzv. ostatních odpadů řadu zvláštností a je více „svázána“ dalšími předpisy a nařízeními. U nebezpečných odpadů nestačí jejich přiřazení k příslušným katalogovým číslům, ale je rovněž nutno provést jejich zařazení do tzv. UN čísel (dle předpisů citovaných výše). Nebezpečné odpady je v některých případech nutno zabalit do certifikovaných obalů, označit jinak než odpady bezpečné atd. Další důležitou povinností je vystavení tzv. přepravních dokladů. Zde velmi často dochází k záměně těchto dokladů s Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů, což je zcela jiný dokument. Přepravní doklady vystavuje a za jejich obsah zodpovídá ten, kdo odpad podává k přepravě, tedy v naprosto drtivé většině případů původce odpadu. S přípravou, označováním a odesíláním nebezpečných odpadů jsou spojeny ještě další povinnosti, jejichž výčet a způsoby řešení může navrhnout pouze zkušený odborník – bezpečnostní poradce. Představa řady původců odpadů, že předáním odpadů tzv. „odpadové“ firmě se výše uvedených povinností zbaví v plném rozsahu, je mylná. Převážná většina původců odpadů odesílá nebezpečné odpady v tzv. nadlimitních množstvích na jedné dopravní jednotce a má tedy zákonnou povinnost jmenovat bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.

Nebezpečný odpad - specifika ve zdravotnictví a veterinární péči

Většina zdravotnických zařízení také odesílá nebezpečné odpady, jako např. různé infekční odpady, nepoužitá léčiva a cytostatika, obaly od léčiv, ostré předměty, ale i chemické odpady. Odesílání infekčního nemocničního prádla (!) - i když dle Zákona o odpadech odpadem není - podléhá rovněž režimu ADR/RID. Odesílání v tzv. nadlimitních množstvích u nebezpečných odpadů je ve zdravotnictví nezpochybnitelné u odpadů pod kódem 18 01 03, které byly zařazeny dle ADR nebo RID do UN čísla 2814 a 2900 (nejsou nikdy podlimitní), u odpadů, které byly zařazeny dle ADR/RID pod UN číslo 3291 je podlimitním množstvím 333 kg, pokud je odpad zabalen dle požadavků ADR/RID. U jiných UN čísel, pod která mohou být zdravotnické nebezpečné odpady zařazeny, existuje spousta výjimek a podmínek vztahujících se k balení a způsobu dopravy a pro stanovení podlimitního množství je pak nutno využít pomoc odborníka – bezpečnostního poradce.

POZOR!

Předáním odpadů specializované odpadové firmě se původce odpadů některých povinností vyplývajících z ADR nebo RID zcela nezbaví. Odpadové firmy plní zpravidla pouze požadavky Zákona o odpadech a povinnosti dopravce dle ADR/RID.

Z výše uvedeného vyplývá, že prakticky každé větší zdravotnické zařízení je odesilatelem nebezpečných odpadů v nadlimitních množstvích, a tak při přepravě nebezpečného odpadu PODLÉHÁ zákonné povinnosti jmenovat bezpečnostního poradce.

Stanovit, zda zdravotnické zařízení podléhá povinnosti jmenovat poradce, zvládne zase jen akreditovaný poradce, takže je nezbytné objednat si u něj alespoň tzv. zjišťovací audit, ve kterém zařízení dostane odbornou odpověď.