Bologis - bohumínská logistická
společnost, s. r. o.

Poradenství v letecké a námořní přepravě

Institut bezpečnostního poradce není – na rozdíl od silniční a železniční přepravy – v námořní a letecké přepravě ustanoven. Předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí (tzv. IMDG CODE – International Maritime Dangerous Goods Code) a předpis pro leteckou přepravu nebezpečných věcí (tzv. IATA-DGR – International Air Transport Association-Dangerous goods Regulations) jsou však všechny firmy i v České republice, kterých se příjem nebo doprava nebo odesílání nebezpečných věcí po moři a letadlem týká, povinny bezpodmínečně dodržovat.

Mnoho firem nemá o této skutečnosti mnohdy ani ponětí a zpravidla se o těchto svých zákonných povinnostech dovídá až v okamžiku, kdy nastane při přepravě jimi odesílaných nebo přijímaných nebezpečných věcí po moři nebo letadlem nějaký problém. Poradit může pouze poradce-odborník, který se přepravou nebezpečných věcí v námořní a letecké přepravě zabývá a pracuje s aktuálním vydáním obou předpisů, které získal v zahraničí, neboť v České republice tyto předpisy nevycházejí. Námořní předpis je aktualizován každé 2 roky, letecký předpis každý rok.

Firma Bologis disponuje znalostmi předpisů pro námořní i leteckou přepravu nebezpečných věcí a dokáže Vám poradit, jak zásilku připravit pro odeslání a jakými dokumenty ji vybavit, případně co je nutné požadovat od Vašeho dodavatele, abyste neměli problém s přijetím zásilky.

Z praxe jsou nám známy mnohé případy, kdy zásilka od dodavatele nesplňuje všechny předepsané požadavky, je tudíž zablokována na letišti nebo v přístavu a dokud nebude sjednána náprava, nebude uvolněna k příjemci. Pomineme-li obchodní nebo jiný problém vzniklý nedodáním zásilky včas, vznikají zde zejména hrozby vícenákladů na např. přebalení, přeznačení obalů, překládku, skladování, chemickou analýzu a podobně. Vzhledem k sazbám za takovéto služby v přístavech a na letištích mohou sankce a poplatky dosáhnou značné výše.

Námořní a letecké předpisy - školení zaměstnanců

POZOR! DLE LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ MUSÍ MÍT FIRMA, PODÁVAJÍCÍ NEBEZPEČNÉ VĚCI K PŘEPRAVĚ (ODESILATEL), SPECIÁLNĚ PROŠKOLENÉ PRACOVNÍKY AKREDITOVANÝMI FIRMAMI ! INFORMATIVNÍ OBECNÉ ŠKOLENÍ O POŽADAVCÍCH PŘEDPISU O PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, KTERÉ BOLOGIS PROVÁDÍ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE ZÁKONEM POŽADOVANÉ ŠKOLENÍ UZAVŘENÉ POVINNOU ZKOUŠKOU. BOLOGIS TEDY NEMŮŽE ŠKOLENÍ ZASTŘEŠOVAT A ANI NEMŮŽE NÉST ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ PROBLÉMY PŘI PŘEPRAVĚ, VZNIKLÉ NAPŘ. CHYBAMI V BALENÍ, ZNAČENÍ OBALŮ, ČI V DOKUMENTACI. NEEXISTENCE ŠKOLENÍ MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM SANKCÍ ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ!