Bologis - bohumínská logistická
společnost, s. r. o.

Ceník bezpečnostního poradenství

Při jednorázovém poskytnutí služeb bezpečnostního poradce (kdy firma nemusí mít jmenovaného bezpečnostního poradce) je cena stanovována za úkon nebo jako hodinová sazba.

  • Například za zařazení nebezpečné věci nebo vypracování konkrétního Přepravního dokladu je zpravidla účtována částka v řádu stokorun.
  • Za prvotní jednorázové stanovení všech podmínek pro splnění požadavků předpisů ADR nebo RID a za jejich zavedení do praxe u malých firem, včetně přípravy veškeré dokumentace (vstupní audit, tabulky ADR údajů pro všechny nebezpečné věci, Přepravní doklady. firemní směrnice, Bezpečnostní plán atd.) je zpravidla účtována částka v řádu tisíců korun.
  • Stejně tak školení tzv. ostatních osob (které je pro firmu ze zákona povinné) se pohybuje v řádů tisíců korun, a to bez ohledu na počet školených osob. Školení vždy provádíme v sídle objednatele, a to v požadovaném termínu a čase.

Pro firmy, které jsou takto ze strany bezpečnostního poradce „ošetřeny“ jednorázově, je zajištěno sledování změn v legislativě (zpravidla při novelizacích ADR a RID ve dvouletých intervalech) a jejich implementace do firemního systému.

Při trvalém poskytování služeb bezpečnostního poradce (kdy firma musí mít jmenovaného bezpečnostního poradce) jsou ceny stanoveny za jednotlivé úkony (řidčeji, jako hodinová sazba, v řádech stokorun) nebo měsíčními paušály (častěji, zpravidla v řádech tisíců korun).

  • U větších firem je nutno úvodem provést vstupní audit, ze kterého vyplynou informace týkající se rozsahu nesouladu činností ve firmě s požadavky předpisů ADR a RID, povinnosti firmy jmenovat poradce a také výše navrhovaných paušálů. Částka za vstupní audit (v řádech tisíců až desetitisíců korun – dle velikosti firmy) není ve většině případů účtována vůbec, a to tehdy, je-li následně uzavřena smlouva o trvalém poskytování služeb bezpečnostního poradce.

Je nutno uvést, že „velikost firmy“ pro tento účel není posuzována ani z pohledu počtu zaměstnanců ani dle obratu ani dle objemu přijatých, dopravených nebo odeslaných nebezpečných věcí za nějaké časové období, ale záleží na počtu nebezpečných položek, na tom zda jsou jen přijímány nebo i dopravovány nebo odesílány a také na tom, kolika pracovišť firmy se tyto činnosti dotýkají.

(V rámci poradenské činnosti je naprosto nezbytné „řešit“ z pohledu ADR nebo RID i záležitost odesílání nebezpečných odpadů z firmy, neboť před předáním odpadů odpadové firmě vznikají u původců odpadů některé povinnosti vyplývající z těchto předpisů. Řada původců spoléhá plně na odpadové firmy, avšak z praxe je známo, že nelze na odpadové firmy přenést všechny povinnosti ADR nebo RID. To bývá často předmětem sporu v případě, že dojde ke kontrole nebo nehodě na silnici či železnici. Bezpečnostní poradce, který se nezabývá ve firmě balením, plněním, nakládkou a odesláním nebezpečných odpadů, nedělá svou práci odpovědně).

Některé firmy se chtějí v první fázi pouze seznámit s problematikou ADR nebo RID, případně zjistit, jaký je u nich stav v této oblasti. Lze si tedy úvodem objednat třeba jen školení nebo provedení vstupního auditu, a poté se rozhodovat o dalších postupech.